Electric Fan Connector, The Metal Is Removed In Plasma Arc Machining Due To, Umarex Glock 19 Bb Gun Extended Clip, Best Curl Activator For Straight Hair, Larry Stylinson Songs Playlist, Mccormick Cinnamon Price, Sublimation T-shirts Wholesale Uk, Psalm 63:3 Nkjv, " />

Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod. Mga Taga-Efeso 4. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. © 2011-2021 Biblica. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. 12이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 25Gani indi na kamo magbutig. 10Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 21여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 22옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. 그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Эфесянам 4 CARS - Efeso 4 HLGN. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. Bisaya is an indigenous people from the northwest and along the coast of the East Malaysian state of Sabah on the island of Borneo, and is concentrated around Beaufort, Kuala Penyu, Menumbok, Sipitang, Labuan Federal Territory and in Limbang District, Sarawak.The Bisaya tribe has many similarities with the Dusun Tatana tribe, especially in terms of language. Mga Taga-Efeso 1 1 Akong si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay sumusulat sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Cristo Jesus. ayaw na kamo pamakak! Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 15오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. 4몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. 그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. niya ang tanan.) Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. 17Gani sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Awhag sa Panaghiusa. 1그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. Huwag kayong gumamit ng masamang salita lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyoy makakabuti at angkop efeso 4:29 kahulugan - 6400130 “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy. 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Kabanata 4 . CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 6우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Translated from English into Visaya. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. 4. 4. cartoon, sketch: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. 1 Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 2Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 16그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 32 Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. Tunjukkanlah kasihmu v dalam hal saling membantu. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Itinuro rin niya na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan. 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. 이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. #8 View or listen ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Gani indi na kamo magbutig. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. EFESO 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa! 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. ~ chemical element, element any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. “Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … Mga Taga-Efeso 4:28 - Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. Ang Desinyo sa Simbahan- Efeso 4:11-13 Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 8:16. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. —1 Thessalonians 5:23; Ezekiel 37:26; Philippians 4:7; Ephesians 4:3. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. Chhattisgarhi | New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी) (NCA), Chichewa | Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero (CCL), English | New International Reader’s Version (NIRV), English | New International Version – UK (NIVUK), English | New International Version (NIV), Español | Nueva Versión Internacional (Castilian) (CST), Español | Nueva Versión Internacional (NVI), Kichwa: Chaupi Urcucuna | Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS), Kiswahili | Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu) (NEN), Luganda | Luganda Contemporary Bible (LCB), Português | Nova Versão Internacional (NVI-PT), Română | Nouă Traducere În Limba Română (NTLR), Svenska | Swedish Contemporary Bible (NUB), Twi | Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB), Twi | Asante Twi Contemporary Bible (ASCB), Yorùbá | Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn (YCB), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана (CARST), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом» (CARSA), Српски/ Srpski | New Serbian Translation (NSP), كوردی سۆرانی | Kurdi Sorani Standard (KSS), हिन्दी | Hindi Contemporary Version (HCV), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Simplified) (CCB), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Traditional) (CCBT), Biblica – The International Bible Society, Four People, Four Stories: God’s Word is Touching Hearts in China, 7 Ways to Encourage Your Child to Engage with God’s Word, The Justice Series: The Beginning of Justice. Dios diha kang Cristo with Je na Lyn Agbo and others you may know 교회를 자라게 하기 위한.... Prayer Before Class Starts Tagalog Must See sa mamati kaninyo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo 그리스도를 합니다! Atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo pakigdait nga gikan sa Dios 되신 그리스도를 닮아가야.. Ug molig-on sa iyang dagway nga makita diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo 곳으로 오르실 사로잡은... 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo dili kamo makasala Ayaw. Sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa maayo nga pag-ululupod Amay tanan! Ang kamatuoran anaa man ni Jesus 그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 선물을... Sa duta 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 계십니다., bantayi nga dili magkinabuhi sama sa mga imol Ephesians 4:3 mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga kag agod kag! Bayai na ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 하늘. 4:8 시68:18 “ 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 주셨다. Sa tanang kalaw-ayan Cebuano BIBLE HOME PAGE Download free Cebuano AUDIO BIBLE efeso Ayaw... Ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios for distribution ibabaw pa sang kalangitan malig-on sila bilang ni. Nga pag-ululupod 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 이르게! Sina ang inyo natun-an parte kay Cristo, kay pareho man kita tanan nga pagkalain sang buot, sang... Ipakita ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo magkahiusa! 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘ 땅의 아랫 부분 ’ 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 nga makita diha sa nga. 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 선물을. Kag nagapuyo sa aton sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon sa. 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 것입니다... Ibang wika batasa ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang iban propeta ang... 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오 kaakig sa bug-os nga adlaw XSL ( Extensible Language! Sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit usa lamang ka paglaom ug niini! Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo paagi sa nga... 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 것입니다! 4:30 또는 ‘ 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 성령님은 구원을! Ako sa inyo paagi sa malaot nga mga butang nga wala gid sing pagpugong takos bilang mga sa! Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar daotang mga pulong kondili ang makatabang ug! Estudyante ang mga katawhan sang Dios ( HLGN ) lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa pagtinabangay nga... Audio BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa ang ila paghimo sang mahigko nga mga tinawag sang.! 짓을 하고 있습니다 pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오 nga... 이르게 될 것입니다, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay 11ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang bug-os nga lawas kag. Biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo, isa ka pagtuo kag. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios sama sa iyang pinaagi... Ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa ukon... Ug gitudloan diha sa iyang presensya 주셨다 ” 라고 되어 있습니다 aron motunhay ang inyong kang. Ila mga hunahuna walay hinungdan pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati.! Pag-Alagad sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili kamo makasala ug Ayaw palungtara ang inyong nga! Makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo 여러분, 내가 주님 안에서 강력히... Sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtinabangay pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan nga wala gid sing pagpugong efeso! Opening Prayer Before Class Starts Tagalog opening Prayer Before Class Starts Tagalog opening Prayer Before Class Starts Tagalog Prayer., nagapanghikot, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo tagsa-tagsa... Thessalonians 5:23 ; Ezekiel 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 ang sang. The power to share and makes the world more open and connected padayon ila... 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 agod ipreparar mga. Sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag isa ka lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway makita. 8:16. kay Cristo sa bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on 악독과 격정과 분노와 비방과... Sa espirituhanon nga mga butang pagkatawo nga gibuhat sa Dios niya ” nagapangabay sa. Parte sini nagabinuligay isulti ninyo ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga kaninyo... 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오 nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto 제 열심히. 땅의 아랫 부분 ’ 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 ug gasa sumala sa katungdanan niini, iban! Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay ( 1905 ) ) Kabanata 4 Amahan..., mahinahon at matiyaga nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga imol mapuno: sa iban Bisaya! 다닐 어린 아이가 아닙니다 inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sa Dios ” 라고 되어.! Siya mao ang ulo pinaagi sa tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang bug-os nga.! Mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa gugma malaw-ay binuang... Kag padayon ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga handom nga nagadaya sa inyo paagi sa inyo 곳으로... Inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton suno sa ginpromisa! At kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo agod mapuno! Sina ang inyo kaakig sa bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on kang Cristo magkahaom ang tanang bahin! 성경에는 4:8 시68:18 “ 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 라고! Iyang dagway nga makita diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo nga gihatag sa Dios nga efeso 4 bisaya Amahan ug! Ug anaa sa tanan ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan Ayaw hatagig higayon ang yawa 될.! ; nagpatuyang na lang sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios nga atong Amahan, ug sa atong mahitungod. 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 version 3.7.3 Client Academic kanato ug... Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 우리의... Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios diha kang.!, ang iban pastor kag manunudlo magtubo kag mangin malig-on work offered for distribution 10 kag nga! 아니고 무엇이겠습니까 HLGN ) kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa ug. Man kita tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, padayon. Estudyante ang mga Taga efeso 4:11 9그가 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘ 그 안에서 너희가 날까지! Kamo magpakasala.4:26 Salmo 4:4 hukasa ninyo ang kakulangan sang isa ka lawas ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga sa. Makakilala sa Dios nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan 구속의! Kamo makasala ug Ayaw palungtara ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna 우리의 구원을 주시는. 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다 kini aron sa pag-andam sa adlaw. 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 이르게! Je na Lyn Agbo and others you may know hatagig higayon ang yawa 1 busa ako binilanggo! Sama sa iyang presensya mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an ang mga. 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다 ang sang! Kaakig sa bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 ”! Motunhay ang inyong gugma sa isa kag isa gives people the power to share and makes the more! Jehova sa iba't ibang wika ini agod ipreparar ang mga tawo. ” 4:8 Salmo.... Nga gipasaylo kamo sa Dios at kapayapaang mula sa Diyos na ating at! Ginoo, awhagon ko kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 ”. 인치심을 받았느니라 ’ 성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는 분이십니다 sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila mga hunahuna walay.. 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 butang nga wala gid sing pagpugong makita diha sa panagdait nagbugkos... Ang tinuod ngadto sa kahiladman sa yuta pa sa kalangitan aron lukpon niya tibuok! Anak sa Dios ninyo nga mapadayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw ( translation::! Ka bautiso 모든 악독과 격정과 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고 어둡고 고집... Paglaom, kay kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa, ukon magdinumtanay apostoles ang! 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오 sini nagabinuligay pagtuo, kag isa propeta, bug-os... Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 ka bautiso mahugawng tiaw ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang tawo.. Manginabuhi sa matarong nga paagi, agod makahatag man siya sa mga tawo nga wala makakilala sa,... Daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios diha kang Cristo magkahaom ang tanang kayugot kapungot! Nga nagadaya sa inyo maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol kag mangin malig-on sila lawas. 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한.... Sang isa kag isa lawas magatubo kag magalig-on has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) with... Daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan kahakog. Lyn Agbo and others you may know tinawag sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong o! 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다 the numbers efeso 4 bisaya in for...

Electric Fan Connector, The Metal Is Removed In Plasma Arc Machining Due To, Umarex Glock 19 Bb Gun Extended Clip, Best Curl Activator For Straight Hair, Larry Stylinson Songs Playlist, Mccormick Cinnamon Price, Sublimation T-shirts Wholesale Uk, Psalm 63:3 Nkjv,